Dorset and District Tour, Athelhampton House, Sept 2003

 

Study Tour 2003