Yorkshire Coastal Area Tour, Mount Grace Priory, near Northallerton, July 2004

 

Study Tour 2004

Dorset and District Tour, Athelhampton House, Sept 2003

 

Study Tour 2003

Study tour 2002

 

 Study Tour 2002

Cambridge and District Tour, St Andrews Church, Rutland, July 2001

 

Study Tour 2001

Durham and District tour, The Swallow Hotel, July 2000

 

Study Tour 2000